Hard Reset Videos FREETEL XM

BacBa - Hard Reset Freetel ICE 2 PLus chạy lại chương trình - video

Help! This doesn't work.