Hard Reset Videos SYMPHONY V75

SHYMPONY V75 HARD RESET

symphony e12 hard reset

Help! This doesn't work