Recover Files in OWN FUN VALUE 4G

OWN FUN VALUE 4G การกู้คืนข้อมูล

กู้คืนไฟล์ที่ถูกลบ OWN FUN VALUE 4G

1. เพื่อให้การดำเนินการนี้สำเร็จคุณต้องมีการรูทอุปกรณ์ของคุณ ให้ดาวน์โหลด แอปยกเลิกการลบกู้คืนไฟล์

2. เปิดแล้วรอจนกว่าจะถึง Welcome! หน้าจอจะปรากฏขึ้นซึ่งระบบจะขอให้คุณตรวจสอบสิทธิ์ของรูทโดยกด Next ลบการล็อกหน้าจอใน OWN FUN VALUE 4G
3. หากโทรศัพท์ของคุณรูทอย่างถูกต้อง หน้าจอ Succes จะปรากฏขึ้นตอนนี้ให้แตะ ถัดไป เพื่อเริ่ม การกู้คืนข้อมูล ลบข้อมูลจาก OWN FUN VALUE 4G อย่างถาวร
4. ตอนนี้เราสามารถเลือกหนึ่งในสามตัวเลือกต่อไปนี้:
  • กู้คืนไฟล์
  • กู้คืนข้อมูล
  • ฉีกขาด (สิ่งนี้จะลบข้อมูลทั้งหมดโดยไม่สามารถย้อนกลับได้ไม่มีไฟล์ใดที่สามารถกู้คืนได้หลังจากใช้งานแล้ว)

ฮาร์ดรีเซ็ต OWN FUN VALUE 4G

rating star rating star rating star rating star rating star
คะแนน: 3.6 - 89 บทวิจารณ์