SAMSUNG WIS12ABGNX ชื่อ Wi-Fi เริ่มต้น

เมื่อคุณใช้ SAMSUNG WIS12ABGNX เป็นครั้งแรก คุณต้องเชื่อมต่อ เครือข่าย Wi-Fi เริ่มต้นของ SAMSUNG WIS12ABGNX เรียนรู้วิธีค้นหา เครือข่าย WiFi SAMSUNG WIS12ABGNX ระหว่างเครือข่ายอื่นๆ ค้นพบว่า ชื่อเครือข่าย Wi-Fi SAMSUNG WIS12ABGNX คืออะไร

วิธีเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย SAMSUNG WIS12ABGNX:

  1. คลิกที่ไอคอน ไร้สายเพื่อแสดงเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้งานได้ทั้งหมด
  2. เลือก factory Wi-Fi name written on the sticker located at the routers bottom cover นี่คือ ชื่อ Wi-Fi เริ่มต้น SAMSUNG WIS12ABGNX
    SAMSUNG WIS12ABGNX Default Wi-Fi name
  3. ป้อน SAMSUNG WIS12ABGNX factory Wi-Fi password written on the sticker located at the routers bottom cover
    SAMSUNG WIS12ABGNX Default Wi-Fi password
  4. ดี! อุปกรณ์ของคุณควร เชื่อมต่อกับ SAMSUNG WIS12ABGNX โดยอัตโนมัติ

ค้นพบด้วยว่า รหัสผ่าน Wi-Fi จากโรงงาน SAMSUNG WIS12ABGNX คืออะไร


rating star rating star rating star rating star rating star
ไม่มีคะแนน