ปลดล็อค tutorials

ปลดล็อค by producer

ปลดล็อค by operating system