SAMSUNG WIS12ABGNX

基本信息:
设计:
SIM卡大小:
Mini Sim - Regular
显示:
Display: no
触摸屏:
触摸屏: False
局部区域网络:
局部区域网络: False
内置天线:
内置天线: False
天线接头:
天线接头: False
参量:
通用无线分组业务:
通用无线分组业务: False
EDGE:
EDGE: False
高速电路交换数据:
高速电路交换数据: False
USB:
USB: False
红外线数据标准协会:
红外线数据标准协会: False
无线应用协议:
无线应用协议: False
XHTML:
XHTML: False
SyncML:
SyncML: False
数据和传真模式:
数据和传真模式:False
硬件传真:
硬件传真: False
多媒体:
相机:
相机: False
第二相机:
第二相机: False
视频录制:
视频录制: False
视频电话:
视频电话: False
无线电:
无线电: False
关系型数据库服务:
关系型数据库服务: False
调频发射机:
调频发射机: False
MP3播放器:
MP3播放器: False
音频输出:
音频输出:
複音:
複音: False
视讯铃声:
视讯铃声: False
MP3铃声:
MP3铃声: False
游戏:
游戏: False
Java:
Java: False
电视输出:
电视输出: False
电视接收器:
电视接收器:
视频播放器:
视频播放器: False
信息:
短信:
短信: False
EMS:
EMS: False
MMS:
MMS: False
电邮给客户:
电邮给客户: False
字典:
字典: False
智能发信息:
智能发信息: False
聊天:
聊天: False
即时通讯:
即时通讯: False
通讯:
随按即说:
随按即说: False
VoIP:
VoIP: False
保留通话:
保留通话: False
电话会议:
电话会议: False
语音功能:
录音电话机:
录音电话机: False
扩音器:
扩音器: False
语音拨号:
语音拨号: False
组织者:
日历:
日历: False
手表:
手表: False
闹钟:
闹钟: False
秒表:
秒表: False
计算器:
计算器: False
货币换算:
货币换算: False
单位换算:
单位换算: False
飞行模式:
飞行模式: False
资料:
资料: False
其他功能:
QWERTY 键盘:
QWERTY 键盘: False
GPS:
GPS: False
辅助全球定位系统:
辅助全球定位系统: False
S-GPS:
S-GPS: False
全球导航卫星系统:
全球导航卫星系统: False
北斗卫星导航系统:
北斗卫星导航系统: False
Vibra:
Vibra: False
RSS:
RSS: False
阻止电话:
阻止电话: False
更换封面:
更换封面: yes
其他资讯:

rating star rating star rating star rating star rating star
无评分